Klacht indienen

Wie kan klagen?

In principe mag iedereen die een klacht heeft over de gedraging van een vergunninghouder een klacht indienen. Vanzelfsprekend zullen in hoofdzaak (aspirant-) adoptiefouders of geadopteerden van dat recht gebruik maken. Tot hen zullen we ons in deze website richten.

Waarover kan een klacht gaan?

U kunt een klacht indienen over alles wat te maken heeft met de bejegening door de vergunninghouder, zoals:

  • Niet nakomen van afspraken;
  • Onduidelijke communicatie;
  • De snelheid waarmee de zaken worden afgehandeld;
  • Onvoldoende of ontbreken van assistentie in het buitenland;
  • De kosten die in rekening worden gebracht;

Hoe kan een klacht ingediend worden?

Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij het secretariaat van de KVIA. Voor de behandeling is het nuttig als meteen kopie├źn van brieven of mails ter onderbouwing van de klacht worden meegezonden.

De commissie past hoor- en wederhoor toe; zij kan dus geen klacht behandelen zonder de vergunninghouder de gelegenheid te geven zich te verweren.

Geen bindend oordeel

De klachtenregeling is geen gerechtelijke procedure en leidt ook niet tot een bindend oordeel. De KVIA geeft een advies aan de vergunninghouder; u krijgt een afschrift van dat advies van de KVIA.

De vergunninghouder zal vervolgens een reactie geven naar aanleiding van het advies van de KVIA en aangeven of en hoe het advies van de KVIA wordt opgevolgd. Mocht u niet tevreden zijn met de reactie van de vergunninghouder, dan kunt u, afhankelijk van de aard van uw klacht, deze nog voorleggen aan de Nationale Ombudsman of aan de burgerlijk rechter; een advocaat kan u daarbij helpen.

Onafhankelijkheid KVIA

De leden van de klachtencommissie worden benoemd door de minister van Veiligheid en Justitie. De leden zijn niet werkzaam of werkzaam geweest onder de verantwoordelijkheid van een vergunninghouder, van de minister van Veiligheid en Justitie, van de Raad voor de Kinderbescherming of van de Inspectie Jeugdzorg.

De klachtencommissie werkt volgens het Klachtenadviesrecht.
Voor meer info www.rijksoverheid.nl